Kezdőlap Játékszabályzat

Játékszabályzat

Facebook Nyereményjáték Szabályzat

Oxygen Media Kft. – SzekszárdiHírek

PROMÓCIÓS JÁTÉKA

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: Szekszárdi Hírek Igen-Igen nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: Székhely: 1048, Bp., Adria sétány 14. cégjegyzékszám: 01 09 293521, adószám: 22777643242 (a továbbiakban: Szervező)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com/szekszardihirek címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2022. december 9-től 2019. december 20-ig.

A játék első hetében, 2022. 02. 28- 03.06-ig a játékban résztvevők szerelmes témájú képet küldenek el a SzekszárdiHírek Facebook oldalára Messenger szolgáltatáson keresztül , amelyeket, amennyiben a képek nem sértik az általános közízlést és az erkölcsi normákat, a SzekszárdiHírek 2022. március 7-15. 12 óráig Facebook oldalán egy külön mappában megjelenít és szavazásra bocsát. A játék célja, hogy az egyes képekre a szerzők lájkokat gyűjtsenek, és a legtöbb lájkot gyűjtő megnyeri az esküvőhöz kapcsolódó ajándékokat. Egy személy csak egy képpel nevezhet. A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A Játék 2022. 02. 28. napján kezdődik, és 2022. március 15. napjáig tart.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a a regisztráció hetében (2022. 02. 28- 03.06-ig) a SzekszárdiHírek stábja által jóváhagyott fényképet elektronikus úton beküld a Szekszárdi Hírek Facebook oldalához tartozó Messenger szolgáltatáson keresztül. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

V. NYEREMÉNYEK:

Fődíj: a legtöbb lájk: menyasszonyi ruha és a vőlegény öltönye, esküvői autó használat-Ford Mustang, esküvői gyűrű, fodrász szolgáltatás, kozmetikus szolgáltatás, esküvői videó és egy elő nászút.

VI. Nyeremény kihirdetésének IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

Március 15-én, 12 órakor lezárjuk a szavazást, illetve lájkgyűjtést, a nyerteseket legkésőbb március 16. 15 óráig értesítjük a

https://www.facebook.com/szekszardihirek.hu oldalon és az oldalon közzé is tesszük a nyertesek nevét!

A nyertes Játékosok ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a gabriella.suli@oxygenmedia.hu e-mail címen, ahol a nyereményeket a Játékosnak az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon kézhez kapják.

VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

IX. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Instagram adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.

Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Székhely: 1048, Bp., Adria sétány 14. cégjegyzékszám: 01 09 293521, adószám: 22777643242

Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy az Oxygen Group Kft televíziós interjút, hang- és képfelvételt készítsen az ajándékátadáson, és azt a saját oldalain (gyorihirek.hu, SzekszardiHírek és Rádió1Szekszárd Facebook oldala, OxygenTelevízió) közzé tegye.A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;

c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Győr, 2022. február 18.